Polityka prywatności

Polityka Prywatności Portalu MOJA PŁATNOŚĆ

 

I.                    Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest częścią regulaminu portalu Moja Płatność znajdującego się w stopce serwisu Moja Płatność (https://www.mojaplatnosc.pl/Terms) i wchodzi w życie w dniu 25.05.2018.
 2. Podstawą prawną niniejszej Polityki Prywatności jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument ten w dalszej część Polityki Prywatności nazywany jest Rozporządzeniem.
 3. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Webcare Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach, NIP: 2220901284, Regon:  365618792, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641632, zwaną dalej Administratorem.
 4. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

a)    za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Danych Osobowych Webcare Sp. z o. o.,  41-409 Mysłowice, ul. Dzióbka 100C,

b)      pocztą elektroniczną: kontakt@mojaplatnosc.pl

 1. Administrator przetwarza tylko dane bezpośrednio otrzymane od użytkowników.
 2.  Administratorem przetwarza takie Dane Osobowe jak

a)      Imię

b)      nazwisko,

c)        data urodzenia,

d)      Email

e)      Nr telefonu

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

a)   w celu wykonania umowy sprecyzowanej w Regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),

b)   w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowej (podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora - art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Treści marketingowe, w zależności od wyrażonej przez Pana/Panią zgody mogą być przekazywane poprzez telefon lub e-mail,

c)      dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c Rozporządzenia),

d)    w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora do prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej),

e)  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)      żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c)       żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

f)       przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Każdą z wyrażonych zgód może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych sugeruje się, by wycofanie zgody miało formę elektroniczną lub pisemną.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu jednakże ma Pani/Pan prawo wyrazić w tej sprawie sprzeciw.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a)      Podmiotom na rzecz których Pani / Pan dokonuje płatności

b)      dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

c)       operatorom płatności,

d)      operatorom zajmującym się wysyłką e-maili i smsów,

e)      organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie, do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może w każdym przypadku zostać przedłużony na okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w czasie i zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym ustawie o rachunkowości
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni uprawnione osoby zajmujące się obsługą Portalu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa

 

II.                  Pliki Cookie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Webcare Sp. z o. o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)   dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)  "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)  "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)   "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 


poniżej Polityka Prywatności obowiązująca do 24.05.2018 


Polityka Prywatności serwisu Moja Płatność

Preambuła i Administrator danych osobowych

 1. Serwis Moja Płatność zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu. W tym celu Operator stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, w tym systemy szyfrowania danych oraz systemy haseł, które pozwalają na skuteczną ochronę przetwarzanych Danych Osobowych. Operator zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych, co sprawia, że dane są chronione w jak najwyższym stopniu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Webcare sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641632.

§1. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Zagrożeniem dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania poczty e-mail istotne jest, aby Użytkownik posiadał program antywirusowy i stale go aktualizował.
 2. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do konta Operatora jak i Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych technologii informatycznych nie istnieje pełne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi w wyżej niepożądanymi działaniami.

§2. Dane przetwarzane przez administratora

 1. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności, brak akceptacji jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe, które są niezbędne w celu świadczenia Usług w rozumieniu Regulaminu, w tym do zawarcia, zmiany oraz rozwiązania Umowy. Administrator w ramach Serwisu przetwarza:         
  1. imię i nazwisko,
  2. numer ewidencyjny PESEL,
  3. numer telefonu komórkowego,
  4. adres e-mail,
  5. numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 3. W przypadku osób innych niż fizyczne Administrator może przetwarzać również:
  1. Nazwę podmiotu,
  2. formę organizacyjno-prawną,
  3. adres siedziby,
  4. numer Identyfikacji Podatkowej,
  5. numer KRS,
  6. dane reprezentanta takie jak imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, PESEL, adres e-mail,
 4. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika lub na podstawie przepisów prawa, które upoważniają Operatora do ich przetwarzania.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych zaznaczając odpowiednie pole Formularza wypełnianego w trakcie rejestracji Konta.
 6. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa powyżej. W takim wypadku Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do usług oferowanych przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do usług z powodu okoliczności wymienionych w tym punkcie.
 7. W Formularzu zostały oznaczone gwiazdką (*) pola, których wypełnienie jest konieczne w celu założenia Konta oraz możliwości korzystania z Usług Serwisu.
 8. Użytkownik jest uprawniony do wglądu, modyfikacji, usuwania Danych Osobowych po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie lub kontaktując się z Administratorem.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§3. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Operator będzie przetwarzał Dane Osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:
  1. założenia Konta w Serwisie,
  2. umożliwienia kontaktu pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami,
  3. przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Użytkownikami,
  4. świadczenia Usług w ramach Serwisu,
  5. egzekwowania zasad Serwisu,
  6. rozwiązywania problemów,
  7. dostosowywania Serwisu, Usług oraz treści do potrzeb Użytkowników.
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celach marketingowych Serwisu, w tym świadczonych Usług oraz produktów.
 4. Administrator przetwarza dane statystyczne w tym adres IP Użytkownika wyłącznie w celu badania ruchu internetowego w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Dane o których mowa w zdaniu powyżej nie są łączone z Danymi Osobowymi Użytkownika w celu jego identyfikacji, chyba że jest to niezbędne dla realizacji Usług Serwisu.
 5. Za zgodą Użytkownika, Serwis wykorzystuje Dane Osobowe do przesyłania Użytkownikowi wiadomości, w szczególności wiadomości marketingowych dotyczących Serwisu.

§4. Dostęp do danych użytkownika

 1. W celu prawidłowego wykonania umowy Serwis udostępnia Dane Osobowe Płatnika Podmiotowi.
 2. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Serwis zawiera łącza do innych stron www, za które nie ponosi odpowiedzialności w zakresie zasad zachowania prywatności. Po przejściu na inne strony www należy zaznajomić się z polityką prywatności przyjętą na tych stronach- niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Moja Płatność.

§5. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa

§6. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. konfiguracji serwisu,
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  7. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
  8. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  9. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  10. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
  11. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  12. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  13. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
  14. analiz i badań oraz audytu oglądalności,
  15. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  16. świadczenia usług reklamowych,
  17. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich,
  18. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§7. Zmiana zasad polityki prywatności

 1. Administrator w każdej chwili może zmienić niniejszą politykę prywatności.
Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.