Rejestracja darmowego konta

W celu korzystania z serwisu musisz się zarejestrować.

Podany e-mail będzie jednocześnie twoim loginem.
np. +48 000 000 000
Regulamin

§1. Definicje

 1. Dane Osobowe - zgromadzone w Serwisie przez Operatora informacje oraz dane Użytkownika, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie dopuszczalnym.
 2. Konto - indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, do którego ma zapewniony dostęp przy użyciu Loginu oraz hasła.
 3. Login - ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika podczas rejestracji, umożliwiający identyfikację Użytkownika.
 4. Operator - podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie. Operatorem jest Webcare Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000641632; NIP: 2220901284; REGON: 365618792
 5. Operator Płatności - przedsiębiorstwo odpowiedzialne za niezależny od Operatora system płatności internetowych, umożliwiający dokonywanie płatności pomiędzy Płatnikiem i Podmiotem. 
 6. Osoba Trzecia - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie posiada Konta w Serwisie.
 7. Płatnik - Użytkownik Serwisu dokonujący za jego pośrednictwem wpłat dla Podmiotu.
 8. Podmiot - Użytkownik Serwisu otrzymujący za jego pośrednictwem wpłaty od Płatników.
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 10. Regulamin Specjalny - regulamin stworzony na potrzeby akcji promocyjnej organizowanej w ramach Serwisu.
 11. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu.
 12. Serwis - portal internetowy dostępny na stronie www.mojaplatnosc.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, do którego prawa przysługują Operatorowi.
 13. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami.
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto i korzystająca z Serwisu. Występują 2 rodzaje użytkowników: Płatnik oraz Podmiot.

§2. Postanowienie ogólne

 1. Moja Płatność to portal internetowy ułatwiający różnym podmiotom zbieranie składek lub innych płatności. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy jest obowiązany dokładnie zapoznać się z Regulaminem, przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.
 3. Serwis Moja Płatność nie uczestniczy w relacjach pomiędzy Użytkownikami w ramach zawartej pomiędzy nimi umowy oraz nie odpowiada za wzajemne zobowiązania.
 4. Nazwa Serwisu, kod strony, zasady działania, logo, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Operator ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe.
 6. W ramach Serwisu niedozwolone jest:
  1. korzystanie z Serwisu w sposób naruszający bądź zmierzający do naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu,
  2. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkownika lub osób trzecich, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmiana, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,
  3. podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,
  4. zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone Regulaminem bądź przepisami prawa,
  5. kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.

§3. Rejestracja

 1. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Serwisu, po założeniu Konta w Serwisie.
 2. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Serwisu.
 3. Założenie Konta jest dobrowolne oraz bezpłatne, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik zakładając konto oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu i akceptuje jego treść.
 4. Założenie Konta wymaga uzupełnienia formularza rejestracyjnego o dane w nim wskazane.
 5. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone gwiazdką (*), których wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia rejestracji oraz założenia Konta. Nieuzupełnienie pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje odmową świadczenia Usług.
 6. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący Konto. W celu dokończenia rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail.
 7. Użytkownik korzystając z Serwisu posługuje się loginem który podał podczas rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
 8. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, założyć Konto w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 9. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Użytkownik nie może udostępniać danych pozwalających na logowanie się w Serwisie innym Użytkownikom lub Osobom Trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub Osobę Trzecią danych pozwalających na logowanie w Serwisie, a także w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz zawiadomić o tym Operatora.
 11. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora na podany podczas rejestracji adres e-mail, informacji handlowej dotyczącej Serwisu lub innego portalu/serwisu internetowego prowadzonego przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w link dołączony do wiadomości.
 12. Po założeniu Konta w Serwisie, Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla danego rodzaju Konta. Operator może tworzyć nowe funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe.

§4 Zasady świadczenia usług

 1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej zawieranej przez Operatora z Użytkownikiem. Umowa wchodzi w życie z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przyciśnięcia klawisza „Zarejestruj”. Przedmiotem umowy są usługi świadczone przez Operatora na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługa Operatora polega na udostepnieniu odpowiedniego narzędzia informatycznego umożliwiającego:
  1. złożenie konta przez Podmiot
  2. założenie kont przez Płatników związanych z Podmiotem umową lub inną relacją z której wynikają cykliczne płatności,
  3. konfigurowanie konta pod względem częstotliwości, wysokości, tytułu płatności itp.
  4. przeprowadzenie płatności za pomocą Operatora Płatności
  5. komunikowanie się z Płatnikami przez e-mail oraz sms
  6. generowanie okresowych raportów płatności
 3. Operator nie przyjmuje i nie przechowuje płatności dokonywanych przez Płatników.
 4. Środki pieniężne wpłacane przez Płatników gromadzone są przez Operatora Płatności na koncie pomocniczym z którego cyklicznie dokonywane są przelewy na konto Podmiotu.
 5. Minimalna kwota jednej płatności wynosi 20 zł.
 6. Podmiot w ramach wynagrodzenia za usługi płaci Operatorowi prowizję.
 7. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, prowizja należna Operatorowi wynosi 2,9% płatności otrzymanych przez Podmiot za pośrednictwem Serwisu oraz 0,4 zł od każdej wypłaty na konto (co ma miejsce w każdy poniedziałek).
 8. Podmiot wyraża zgodę na pobranie przez Operatora prowizji ze środków pieniężnych otrzymywanych za pomocą Serwisu.
 9. Prowizję należną Operatorowi Płatności pokrywa Operator Serwisu.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§5. Odpowiedzialność

 1. Operator jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie usługi udostępniania narzędzia do zbierania składek i innych płatności.
 2. Operator oraz Operator Płatności nie nadzorują prawidłowego wykonania i terminowości zobowiązań wynikających z umów lub innych relacji wiążących Podmiot i Płatnika.
 3. Operator i Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Podatnika z tytułu otrzymanych środków pieniężnych. Płatnik zobowiązany jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanym za pośrednictwem Serwisu płatności.
 4. Operator ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji płatności wyłącznie, jeżeli ponosi za nie winę. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu powyżej powstały na skutek działalności Operatora Płatności, jest on odpowiedzialny za naprawienie wynikłej z tego tytułu szkody.
 5. Operator, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Operator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu.
 6. Operator zobowiązuje się z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Użytkowników i Płatników o planowanych przerwach bądź zakłóceniach w działaniu Serwisu.
 7. Operator udostępnia w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz Osób Trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub Osób Trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator może:
  1. wysłać ostrzeżenie do Użytkownika z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  2. ograniczyć wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta,
  3. zablokować czasowo Konto,
  4. usunąć Konto z Serwisu,
  5. usunąć bezpowrotnie Konto z Serwisu, w przypadku rażącego naruszenia przepisów lub postanowień Regulaminu.

§6. Reklamacje                                   

 1. Użytkownik oraz Płatnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Operatora oraz Operatora Płatności.
 2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej info@mojaplatnosc.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
  2. oznaczenie Użytkownika/Płatnika składającego reklamacje,
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.
 4. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa powyżej nie będzie rozpatrywana przez Operatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Operatora.
 6. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 7. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika/Płatnika.
 8. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Operator udzieli Użytkownikowi/Płatnikowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.

§8. Zmiany Regulaminu

 1. Operator uprawniony jest do dokonania jednostronnej zmiany, w całości lub w części postanowień Regulaminu, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian, wraz z podaniem informacji o możliwości oraz sposobie odrzucenia przez Użytkownika zmian Regulaminu w tym terminie.
 3. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian w Regulaminie w sposób określony w Serwisie, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje. Zmiany te wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora, jako dzień wejścia w życie Regulaminu.
 4. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu powoduje rozwiązanie umowy z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie. Obowiązek rozliczenia Konta powoduje, że Konto zostaje usunięte z dniem dokonania rozliczenia .
 5. Rozliczenie Konta polega na przekazaniu przez Operatora całości środków pieniężnych należnych Podmiotowi w ciągu 14 dni od dnia odrzucenia zmian w Regulaminie.

§9. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od od zawarcia umowy. 
 3. Operator może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
 5. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu.
 6. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej info@mojaplatnosc.pl. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika.
 7. Operator może odmówić świadczenia usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 8. Operator zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.
 9. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy oraz umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej info@mojaplatnosc.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niedozwolone jest używanie Serwisu do organizowania zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Właściwość sądu, o której mowa w zdaniu powyżej nie dotyczy konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej www.mojaplatnosc.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 7. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika:
  1. połączeniem z siecią Internet,
  2. posiadaniem odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci internet,
  3. posiadaniem aktywnego konta poczty e-mail oraz telefonu komórkowego,
  4. posiadaniem przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL.
 8. Podmiot zgadza się na prezentowanie swoich danych teleadresowych, nazwy, adresu swojej strony www, herbu, loga  przez Operatora celem promocji Serwisu. Prezentowanie to może mieć miejsce w Serwisie jak i na innych serwisach zarządzanych przez Operatora. 
 9. Sposób ochrony Danych Osobowych określono w Polityce Prywatności będącej integralną częścią niniejszego regulaminu. Polityka Prywatności znajduje się w stopce Serwisu. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.


Masz już konto?

Zaloguj